Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów pola-EM od systemów radiokomunikacyjnych na potrzeby oceny narażenia pracujących w środowisku pracy.

W trakcie XI Krajowych Warsztatów EMC zaplanowano zorganizowanie badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne (PT/ILC) w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego dla celów bezpieczeństwa pracy według metodyki zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.

Pomiary odbędą się we wtorek 6 czerwca 2017 roku.

Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne na potrzeby
oceny poziomów PEM w środowisku i narażenia pracujących na pole
elektromagnetyczne systemów radiokomunikacyjnych
PT/ILC- LWIMP/1/B/2017

  1. Źródła pola elektromagnetycznego: pomiary będą prowadzone w otoczeniu rzeczywistej instalacji wieloczęstotliwościowej: antena nadawcza UKF-FM – pasmo UKF – 91MHz, dwie stacje bazowe telefonii komórkowej – pasmo 800MHz-2200MHz
  2. Dokumenty odniesienia: pomiary będą realizowane zgodnie z wytycznymi:
  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883),
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. 2016 nr 950),
  3. Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in situ – wymagania szczegółowe. Paweł Bieńkowski, Halina Aniołczyk, Jolanta Karpowicz, Jarosław Kieliszek, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2(92), s. 89–131.

Porównania międzylaboratoryjne będą prowadzone na tarasie na dachu budynku C-5 Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 9. Celem pomiaru będzie wyznaczenie obszaru występowania PEM o wartościach większych od dopuszczalnych w środowisku na tarasie (na potrzeby porównań przyjmuje się, ze taras to miejsce dostępne dla ludności) oraz wyznaczenie zasięgu strefy pośredniej i zagrożenia, pomiary w wyznaczonej przestrzeni obsługi (ze zdefiniowanymi czynnościami obsługowymi) i dla zdefuniowanych powierzchni dostępu (w tym przewodzących) oraz identyfikacja wtórnych źródeł pola-EM i wyznaczenia maksymalnych natężeń pola w ich otoczeniu. Dodatkowo pomiar w dwóch punktach referencyjnych i 2 pionach pomiarowych wyznaczonych przez organizatorów.

Na tarasie będą mogły przebywać jednocześnie max. Dwie grupy pomiarowe, a czas wykonania kompletnych pomiarów będzie ograniczony do 10 minut. Organizatorzy udostępnią skalowany plan tarasu. Wyniki pomiarów będą odnoszone do wartości referencyjnych wyznaczanych na podstawie pomiaru przez grupę ekspertów i skalowane względem miernika referencyjnego monitorującego natężenia pola w reprezentatywnym punkcie poligonu.

Uwaga:
W przypadku złych warunków atmosferycznych, przewiduje się zastępczy poligon pomiarowy w komorze bezodbiciowej – pomiary w otoczeniu anteny przy częstoltiwosci 900MHz oraz wyznaczonych powierzchniach dostępu i wtórnych źródłach pola-EM.
Plik do pobrania z opisem badań biegłości przez porównania międzylaboratoryjne: ILC/PT- opis  (

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa z analizą wyników własnych oraz ogólne sprawozdanie z programu.

Udział w ILC/PT jest płatny. Koszt udziału w ILC/PT dla jednego zespołu pomiarowego, złożononego z nie więcej niż 2 osób, wynosi 250zł. Opłatę prosimy dokonywać dopiero po uzyskaniu akceptacji zgłoszenia.
Warunkiem uczestnictwa w badanich biełości jest jednoczesny udział członków zespołu pomiarowego w XI Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz wniesienie opłaty za udział zespołu pomiarowego w badaniach.


Wszelkie pytania, uwagi i wnioski prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora dra hab. inż. Pawła Bieńkowskiego (pawel.bienkowski@pwr.wroc.pl, tel. 071-320-30-87).

Koordynator badań biegłości dr hab. inż. Paweł Bieńkowski, prof. PWr


Organizatorzy:


Sponsorzy:


Partnerzy:Patronat medialny:Komunikaty:

2017-05-26 - Informacja o szczegółach badań porównawczych - zakładka ILC/PT
2017-05-28 - Udostępniono Program Warsztatów

2017 © Warsztaty EMC              Ostatnia modyfikacja: 29 maja 2017 r.